Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Projekty

Každý z rodičů asi určitě zažil situaci, kdy se své ratolesti zeptal: „Ahoj, tak, co bylo ve škole?“ a v případě, že nenastalo absolutní ticho či neslyšel odpověď „dobrý“ nebo „nuda“ mohlo zaznít například: „Nic – neučili jsme se dělali jsme celý den projekt…“. Tato odpověď pro vás (jako rodiče) asi nebude v tu chvíli uspokojující, nicméně vás chceme ujistit, že čas, který vaše díte trávilo ve škole projektovou výukou byl pro něj přínosný a rozvíjel jeho osobnost. A co to vlastně to „projektové vyučování“ je?

Projektové učení nebo projektové vyučování je pedagogickým přístupem, jehož cílem je navodit hlubokou, detailní úroveň učení se s využitím metod na bázi průzkumu či výzkumu podpořenými tématy, která jsou skutečná, zajímavá a důležitá pro žákův každodenní život. Jde o komplexní vyučovací metodu, která je založena na propojení praxe (reálných situací) a teorie (vědomostí, nabytých v klasické školní výuce) v cílené činnosti žáka na určitém projektu. Časové úseky, které jsou projektu věnovány, na sebe smysluplně navazují, doplňují se a vždy ústí v závěrečný produkt (výsledek), oproti běžné výuce, jenž probíhá v izolovaných 45 minutových blocích. Projektové vyučování během své realizace kloubí i několik vyučovacích metod a uplatňuje se jak individuální, týmová i skupinová práce žáků, přičemž dochází k jejich aktivnímu rozvoji.

Pozitiva projektového vyučování

  • Umožňuje individualizaci, diferenciaci výuky a spojení několika vyučovacích metod a nástrojů.
  • Rozvíjí kreativní a kooperační myšlení žáka, jeho pracovní i studijní návyky.
  • Žák pracuje s informacemi z různých vyučovacích předmětů, spojuje si je v širších souvislostech.
  • Propojení teorie a praxe s aktivním zapojením žáka (smyslové vjemy, prožitky) vzbuzuje jeho vnitřní motivaci k řešení problému.
  • Rozvíjí životní dovednosti a klíčové kompetence žáka.
  • Učí žáky spojit individuální práci s prací v týmu, ve skupinách.
  • Žáci jasně vidí výsledky své práce.
  • Žáci se učí diskuzi, problémové výuce, kompromisu, pracovat s kritikou, argumentací, s informacemi v jistém časovém horizontu…

V naší škole využíváme projektového vyučování jak jen je to možné. Většinu projektů pro žáky připravujeme sami, další projekty (programy) jsou nabízeny pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, atd.. Díky nim se můžeme zapojit do krajových, celorepublikových, evropských či mezinárodních programů a čerpat jejich výhody (finance, učební materiály, učební pomůcky, exkurze, další vzdělání pedagogů, metodické příručky, atd…)