Základní škola a Mateřská škola Vír ZŠ a MŠ Vír

„Naším cílem je být školou, do které budou děti rády chodit, ve které budou učitelé rádi učit a do které budou rodiče s potěšením posílat své děti…“

Aktuality mateřské školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

ve dnech 26.10.- 30.10. 2020 nebude MŠ z preventivních a organizačních důvodů v provozu.

Děkujeme za pochopení

Upozornění rodičům

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem nebude v období školních prázdnin ve dnech 29. a 30. 10. 2020 mateřská škola z provozních důvodů otevřena.

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

prázdniny utekly jako voda a začíná nový školní rok 2020/2021. Chtěli bychom vám připomenout několik základních informací a seznámit vás s novinkami pro tento školní rok:

· Prevence onemocnění:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude školní rok probíhat v jiném režimu. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.

Prosíme rodiče, zákonné zástupce, aby nám do školy neposílali děti a žáky s příznaky infekčního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod., je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) má škola nutnost volit tento postup:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

– příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

· Lékařské potvrzení u chronicky nemocných a alergiků:

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění – u chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Další podrobné informace pro nový školní rok dostanou žáci 2. září 2020.